Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện vào san lấp
Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện vào san lấpAug 24, 2020 09:28 AM1.152 lượt xem

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 216/2019/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp. Việc ban hành Chỉ dẫn này nhằm đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/2017/QĐ-TTg ngày 12/4/2017.

Tro xỉ nhiệt điện than có thể sử dụng cho san lấp.

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng đối với việc sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than thay thế cho vật liệu truyền thống trong san lấp công trình.

Tro xỉ nhiệt điện đốt than được sử dụng trong chỉ dẫn kỹ thuật này phải đáp ứng các quy định trong TCVN 12249:2018 về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm san lấp – Yêu cầu chung và các quy định an toàn khác liên quan.

Ngoài các nội dung về thuật ngữ, định nghĩa, Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung cốt lõi về: Yêu cầu chung, yêu cầu về vật liệu yêu cầu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu thi công, kiểm tra nghiệm thu đánh giá sự phù hợp đối với các bãi san lấp và yêu cầu an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Theo đó, yêu cầu về vật liệu, tro xỉ nhiệt điện sử dụng san lấp có thể được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn tro xỉ khác nhau, có thể có đặc tính kỹ thuật khác nhau và phải được xem xét khi thiết kế. Trên cơ sở nguồn cấp tro xỉ và nguồn vật liệu xây dựng khác, có thể phối trộn giữa tro bay (tro khô, tro ướt), xỉ đáy hoặc hỗn hợp tro xỉ với vật liệu xây dựng khác hình thành các cấp phối khác nhau. Tùy theo yêu cầu của đặc tính cấp phối đối với bãi san lấp, có thể lựa chọn hình thức, phương thức phối trộn khác nhau để đạt được các thuộc tính theo yêu cầu.

Thiết kế cấp phối cần tiến hành thử nghiệm để có thể lựa chọn cấp phối phù hợp về vật liệu và điều kiện thi công. Tùy thuộc mức độ hoạt tính của tro bay để lựa chọn chất kết dính phù hợp trong hỗn hợp tro xỉ phối trộn.

Các chỉ tiêu cơ lý của tro xỉ được xác định bằng các phương pháp thí nghiệm như đối với vật liệu xây dựng. Đối với hỗn hợp tro xỉ, các chỉ tiêu cơ lý phụ thuộc vào thành phần cấp phối thiết kế và được thí nghiệm trên mẫu thực tế.

 

Theo Báo Xây dựng